Sjukdom

Avtalgruppförsäkring (AGS)

Senast uppdaterad 2019-04-09


Har Du varit sjuk mer än 14 dagar? I så fall bör Du göra en anmälan till AFA om detta.


Enligt uppgift anmäler Lönekontoret i Falun detta till AFA och de i sin tur tar kontakt med dig.


 

Pappers har i sitt avtal sjuklön fr.o.m. 15:e t.o.m. 90:e sjukskrivningsdagen (inom en 12

månadersperiod). Det betyder att AGS inte träder in förrän efter 90:e sjukskrivningsdagen

t.o.m. 360:e sjukskrivningsdagen.

 

Man måste själv ansöka om dagsersättning från försäkringen. Dagsersättningen är 12,5

procent av den sjukpenning som utbetalats av Försäkringskassan. I de fall där sjukpenningen

sänkts till 75 % - utgår 13,3 % från AGS.

Om Du vill ha hjälp med detta, kan Du vända Dig till Pappers exp, Folkets Hus, Skoghall, så

hjälper jag Dig.


 

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring innebär att försäkringen, i stället för arbetsgivaren, betalar

pensionspremier till Din Avtalspension SAF-LO om Du samtidigt får ersättning från

Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning eller sjukersättning.


 

Även om Du ännu inte har rätt till AGS bör Du göra anmälan om Premiebefrielse för

att Din avtalspension inte blir lägre pga att Du varit sjuk.

 

Premiebefrielseförsäkringen gäller också vid Föräldraledighet (i samband med barns

födelse) i max 13 månader.


 

1:a                sjukskrivningsdagen              Karensdag


2:a-14:e         sjukskrivningsdagen              Sjuklön från företaget (lagstadgad sjuklön)


15:e-90:e       sjukskrivningsdagen              Sjuklön från företaget (avtalsenlig sjuklön)

                                                                 Sjukpenning från Försäkringskassan

                                                                 Ej rätt till AGS


91:a-360:e     sjukskrivningsdagen              Sjukpenning från Försäkringskassan

                                                                Dagersättning från AGS


 

Du kan också göra denna anmälan via www.afaforsakring.seTänk också på att du har rätt att ta med dig någon facklig representant (eller annan) om du blir kallad till Rehab-möte.

Kontakta expeditionen om du behöver hjälp.